Algemene voorwaarden Petit Cato

1. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Petit Cato en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen Petit Cato en consument.
Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.

2. Het aanbod
Het aanbod is vrijblijvend. Petit Cato is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Petit Cato gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Vergissingen of fouten in het aanbod binden Petit Cato niet.
Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Petit Cato kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

3. De overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft geaccepteerd, bevestigt Petit Cato langs elektronische weg de ontvangst van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Petit Cato is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Petit Cato passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Petit Cato daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

4. Reclames en retourzending
Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument.
Let op! Onze artikelen worden verpakt in een doorzichtige verpakking voorzien van een garantiezegel. Indien deze zegel is verbroken of de doorzichtige verpakking is beschadigd vervalt ook het recht op retourzending en is de koop definitief.
Indien de consument van zijn retourzendingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren in de originele staat en verpakking aan Petit Cato retourneren.
Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn retourzendingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Petit Cato.
Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn retourzendingsrecht dient de consument het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
Op bestelling gemaakte artikelen kunnen helaas niet worden omgeruild. Indien tijdig is gereclameerd en de geleverde goederen niet aan de overeenkomst beantwoorden, zal Petit Cato ter harer keuze en tegen teruggave van de geleverde goederen, hetzij voor gratis her-levering zorgen, hetzij de koper voor de teruggenomen goederen crediteren.

5. Kosten in geval van retourzending
Indien de consument gebruik maakt van zijn retourzendingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Petit Cato dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na retourzending, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door Petit Cato.

6. Geschillen
Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde Nederlandse rechter is bij uitsluiting van andere instanties bevoegd tot kennisneming van alle geschillen die uit hoofde van de overeenkomst tussen Petit Cato en de wederpartij mochten ontstaan.

7. Prijzen
De op deze webshop genoemde prijzen zijn inclusief BTW en in EURO`s, maar exclusief verzendkosten. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen.
Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

8. Betaling
Online betaling is mogelijk via onze website.

9. Levering
Bestelde artikelen worden zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van betaling geleverd. In het uitzonderlijke geval dat het artikel niet meer leverbaar is, zal er contact opgenomen worden met de consument om te komen tot een keuze voor een vergelijkbaar artikel, dan wel de koper te crediteren voor het betaalde bedrag.
Levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding. De levertijd voor artikelen op bestelling zijn afwijkend en dit zal altijd in overleg met de consument plaatsvinden.
Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

10. Verzending
Verzendingen zijn voor rekening en risico van de koper. Indien gewenst bestaat de mogelijk om een verzending aangetekend te versturen. De kosten hiervan zijn voor de koper.

11. Onjuist gebruik
Ouders en/of verzorgers dienen zorg te dragen voor een juist gebruik van de geleverde producten. Schade voortkomend uit onjuist of onzorgvuldig gebruik van alle producten van Petit Cato is niet op Petit Cato of de eigenaar hiervan te verhalen. Een speenkoord is geen speelgoed en dient altijd onder toezicht te worden gebruikt. Speenkoorden, rammelaars en bijtringen dienen regelmatig te worden gecontroleerd, en dienen altijd onder toezicht te worden gebruikt. Alle door Petit Cato geleverde producten bij open vuur weg houden.

12. Aansprakelijkheid
Petit Cato is niet aansprakelijk voor schade in de ruimste zin van het woord bij de klant, tenzij deze schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van Petit Cato.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2018 - 2024 petit-cato | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel